برای ثبت اختراع ، نیازمند مدارکی هستید. داشتن اطلاعات کافی درباره مدارک لازم جهت تقاضای ثبت اختراع می تواند در رسیدن به ثبت نوآوری بسیار کمک کننده باشد. از این رو در ادامه ثبت کوشا درباره مدارک لازم و نحوه تهیه آن ها اطلاعات کاملی ارائه داده است. اکنون توجه شما را به ادامه مطلب جلب می کنیم.

مدارک لازم جهت تقاضای ثبت اختراع

ثبت اختراع چیست؟

اختراع حاصل و ثمره تلاش فکری و تراوش ذهنی مخترع است که در قالب یک محصول صنعتی یا فرایند صنعتی متبلور می گردد و اختراع در این قسمت معادل واژه (INVENTION)  می باشد. اما زمانی در قوانین کشورهای مختلف از اختراع حمایت می گردد که طبق تشریفات خارجه آن کشور در موعد و زمان مقرر به ثبت برسد و شرایط استفاده از این حق ثبت آن در نزد مرجع ذیصلاح (اداره ثبت اختراعات) می باشد و در این قسمت حق اختراع معادل واژه (PATENT) است. در ادامه این مطلب درباره مدارک لازم جهت تقاضای ثبت اختراع اطلاعات کاملی ارائه می دهیم.

پس از ثبت و اعطاء حق اختراع به مالک و مخترع ، طبق قانون به دو شکل از اختراع حمایت می شود:

  1. حمایت ایجابی : یعنی به دارنده حق می دهد که از خلاقیت و تلاش ذهنی خود بهره شود.
  2. حمایت سلبی : سایرین را مکلف می نماید که به این حقوق حاصل از آفرینش های فکری احترام بگذارد و مانع از هرگونه حق نقص بدون اجازه مالک گردد. از این رو مخترع حق انحصاری نسبت به ساخت ، صادرات ، واردات ، عرضه برای فروش ، فروش و استفاده از فراورده و کالاهایی که مستقیما از طریق این فرایند بدست می آیند را دارا است.

مدارک لازم جهت تقاضای ثبت اختراع

وفق ماده ٢٢و ٢٣ آیین نامه اجرایی قانون ثبت علایم تجارتی و اختراعات متقاضی ثبت باید مدارك ذیل را تهیه نماید و به اداره مالیكت صنعتی اررائه دهد:

١- اظهارنامه اختراع ٣ نسخه

اظهارنامه اختراع به فرم مخصوص بوده و جزء اوراق بهادار است ، متقاضی باید از واحد فروش اوراق بهادار مستقر در اداره كل ثبت شركت ها تهیه کرده و مانند فرم نمونه به تكمیل و امضای آن اقدام کند.

٢- توصیف مشروح اختراع

توصیف مشروح اختراع یا وسیله جدیدی كه بررسی آن تقاضا می شود ٣ نسخه است. اختراع مورد ادعای مخترع باید به طور كامل توضیح داده شود. در شرح اختراع باید تمام جنبه های اختراع ادعایی به طور وضوح بیان شود ؛ توصیه می گردد در تهیه شرح توصیف اختراع از كاغذهای A4 استفاده شود.

٣- نقشه های اختراع ٣ نسخه

نقشه كامل اختراع از دیگر مدارک لازم جهت تقاضای ثبت اختراع است. این نقشه باید با مركب و از روی مقیاس متری تهیه شده و ذیل نقشه ها توسط متقاضی یا وكیل او امضا و مهر شود. وفق ماده ٢٧ آیین نامه اجرایی قانون ثبت علایم تجارتی و اختراعات نقشه ها و توصیف مشروح اختراع در روی كاغذی كه ٣٤ سانتی متر طول و ٢٢ سانتی متر عرض دارد باید رسم شود ؛ همچنین برای انجام امر مذكور فقط از یك روی كاغذ استفاده گردد.

– در صورتی كه تقاضانامه توسط وكیل متقاضی تسلیم اداره مالیكت صنعتی گردد ، اصل وكالت نامه یا رونوشت یا فتوكپی برابر اصل شده بایستی ضمیمه اظهارنامه شود.

مدارک لازم جهت تقاضای ثبت اختراع

٥- در صورتی كه تقاضای ثبت اختراع از طرف شركت ثبت شده به عمل آید ، یك برگ روزنامه رسمی دال بر مدیریت شركت بایستی به ضمیمه مدارك تسلیم اداره مالكیت صنعتی گردد.

٦- فتوكپی شناسنامه مخترع یا مخترعین الزامی است.

٧- قبض رسید بانكی حق الثبت اظهارنامه تقاضای ثبت اختراع .

روش بررسی تقاضای ثبت اختراع

هر كدام از ٣ مورد مدارک لازم جهت تقاضای ثبت اختراع خواسته شده (اظهارنامه یك برگ شرح و توصیف اختراع و برگ های آن شماره شده باشد یك سری نقشه اختراع در هر چند صفحه كه باشد یك سری ) را جداگانه منگنه کرده و به اداره مالكیت صنعتی ارائه کنید.

مسئول مربوط نسبت به بررسی اولیه مدارك اقدام کرده و سپس دستور پرداخت حق الثبت اظهارنامه ثبت اختراع را صادر می کند.

وجه مذكور در شعبه بانك ملی مستقر در سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تودیع و رسید پرداخت بضمیمه مدارك تسلیم اداره مالكیت صنعتی می شود.

اداره مذكور پس از دریافت اظهارنامه اختراع صحت تشریفات مقدماتی آن را مورد رسیدگی قرار می دهد و پس از وارد نمودن مشخصات مخترع و اختراع در دفتر اظهارنامه ، نسخه دوم آن را كه دارای همان مشخصات نسخه اصلی می باشد پس از امضا ممهور به مهر ساعتی كه دارای ساعت و تاریخ روز ، ماه ، سال وصول نموده و یك نسخه را تسلیم متقاضی می نماید.

نسخه دیگر در سوابق اظهارنامه ها ضبط و نسخه سوم جهت بررسی به كارشناس ارجاع داده می شود.

كارشناس مربوطه نسبت به بررسی اختراع از جهت سابقه ثبت اقدام و در صورت ملاحظه عدم سابقه ثبت دستور پرداخت حق الثبت اختراع را صادر می کند و مخترع متقاضی یا وكیل او مبلغ معینه در بانك ملی مستقر در سازمان ثبت را تودیع و رسید مربوط را به همراه یك برگ گواهی نامه ثبت اختراع كه از واحد فروش اوراق بهادار مستقر در اداره كل ثبت شركت ها خریداری کرده است را به همراه یك برگ فتوكپی از آن به اداره مالكیت صنعتی تحویل می دهد.

مراتب ثبت اختراع بصورت آگهی تهیه می شود و جهت درج در روزنامه رسمی تحویل متقاضی یا وكیل او می شود . در واقع  این آگهی نیز از مدارک لازم جهت تقاضای ثبت اختراع محسوب می شود.

پس از درج در روزنامه رسمی یك نسخه از روزنامه به اداره ارائه و گواهی نامه ثبت اختراع توسط اداره مزبور كامل می شود و یك نسخه از توصیف و نقشه اختراع ضمیمه و قیطان كشی می شود و پس از امضای مدیر اداره كل ثبت شركت ها و مالكیت صنعتی ممهور به مهر اداره تسلیم متقاضی یا وكیل قانونی او می شود.

مدارک لازم جهت تقاضای ثبت اختراع

در صورتی كه بعد از ارائه تمامی مدارک لازم جهت تقاضای ثبت اختراع ، نوآوری مورد تایید اداره مالكیت صنعتی قرار نگیرد ، اداره مزبور نسبت به رد اظهارنامه اختراع اقدام و رد اظهارنامه كتبا به متقاضی یا وكیل قانونی او ابلاغ می گردد. متقاضی یا وكیل قانونی او می تواند ظرف  10 روز از تاریخ ابلاغ رد اظهارنامه نسبت به تقدیم دادخواست و شكایت از تصمیم اداره مالیكت صنعتی به مراجع ذیصلاح قضایی مستقر در تهران اقدام کند، چنانچه در مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ تصمیم اداره مالكیت صنعتی نسبت به تقدیم دادخواست اقدام نکند ، دیگر ادعایش در مراجع ذیصلاح قضایی مسموع نیست.