افرادی که قصد ثبت شرکت با مسئولیت محدود را دارند ، نیازمند دانستن شرایط ماهوی تشکیل شرکت با مسئولیت محدود هستند. بنابراین در این مطلب از مطالب ثبت کوشا ، قصد داریم این شرایط ماهوی را شرح دهیم . برای کسب اطلاعات بیشتر در ادامه این مطلب با ما همراه باشید.

شرایط ماهوی تشکیل شرکت با مسئولیت محدود در رضایت و اهلیت

در قرارداد تشكیل شركت با مسئولیت محدود كه بین شركا امضا می شود مانند شركتهای دیگر رضایت شركا باید بدون عیوب مانند اشتباه اكراه یا تدلیس باشد به عبارت دیگر هر شركت باید با اراده آزاد خود قرارداد شركت یا شركت نامه را امضا كند. در پاسخ به این سوال كه آیا محجورین می توانند شریك شركت شوند یا شركت نامه باید گفت برابر ماده (١٢١٢ ق.م) اعمال و اقوال صغیر تا حدی كه مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد باطل و بلااثر است به این ترتیب صغیری كه به سن بلوغ نرسیده است، نمی تواند هیچ گونه اعمال حقوقی انجام دهد. اما مطابق قسمت دوم ماده (١٢١٢ ق.م) و ماده ٨٥ و ٨٦ قانون امور حسبی صغیر ممیز می تواند اموال و منافعی را كه به سعی خود او حاصل شده با اذن ولی یا قیم اداره نماید و در صورتی كه ولی یا قیم او مقتضی بداند و نامبرده اجازه اشتغال به كار یا پیشه داده می شود به این ترتیب نامبرده می تواند شریك شركت با مسئولیت محدود شود ؛ اما سایر محجورین فقط می توانند به وسیله نماینده قانونی خود شریك شركت شوند.

شرایط ماهوی تشکیل شرکت با مسئولیت محدود در موضوع شرکت و میزان سرمایه

هنگام تشكیل شركت با مسئولیت محدود ، شركا كه مكلف به تنظیم شركت نامه و امضا آن هستند ، موضوع شركت را در آن قید می کنند ؛ لازم به ذکر است که این موضوع مطابق ماده (١٩٠ ق.م) باید مشروع باشد. هر چند در ماده مزبور به علت تعهد اشاره نشده است ؛ لیكن علت تعهد نباید به تجویز ماده (٣٤٨ ق.م) امر ممنوع باشد.
با وجود اینكه در قانون تجارت ایران برای سرمایه شركت با مسئولیت محدود حداقل سرمایه ای پیش بینی نشده است ، ولی با این حال شركت با مسئولیت محدود زمانی تشكیل می شود كه كلیه سرمایه نقدی آن تادیه و سهم الشركه غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد.
به نظر می رسد كه در حقوق ایران ، به منظور جلوگیری از تشكیل شركت هایی با مسئولیت محدود به طور صوری و بدون سرمایه و حمایت از بستانكاران ، بهتر است كه همانند شركت های سهامی ، موسسین مكلف باشند كه حداقل سرمایه ای به حساب شركت در بانك پرداخت و فیش مربوطه را نیز به اداره ثبت شركت ها ارائه نمایند.
برابر مواد (١٠٠ و ٩٦ ق.ت) شركا می توانند سهم الشركه خود را به طور غیرنقدی به شركت پس از تقویم تسلیم نمایند و این امر باید در شركت نامه نیز قید گردد. بدیهی است شركا مزبور ، نسبت به قیمت آن در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند. با این ترتیب مقررات راجع به آورده های غیرنقدی در شركت هایی با مسئولیت محدود ، حقوق اشخاص ثالث و شركایی كه آورده نقدی به شركت تادیه نموده اند را تامین نمی نماید. زیرا در تقویم آورده های غیر نقدی ، نظر كتبی كارشناس رسمی وزارت دادگستری همانند شركت های سهامی پیش بینی نشده است.

شرایط ماهوی تشکیل شرکت با مسئولیت محدود درتعداد شرکا و سهم الشرکه

مطابق ماده (٩٤ ق.ت) حداقل شركا شركت با مسئولیت محدود ٢ نفر تعیین گردیده است. ولی قانون گذار حداكثر شركا را پیش بینی ننموده است. اما در حقوق فرانسه حداكثر شركای شركت با مسئولیت محدود ٥٠ نفر در نظر گرفته شده است و چنانچه تعداد شركا بیشتر از ٥٠ نفر باشد ، شركت باید نوع خود را تغییر داده و ظرف دو سال به شركت سهامی تبدیل گردد.

اگر شركت با مسئولیت محدودی با حداقل ٢ نفر تشكیل گردد و بعد از تشكیل ، یكی از شركا سهم خود را به دیگری انتقال دهد آیا شركت می تواند با یك نفر شریك به بقای خود ادامه دهد ؟

 در قانون تجارت ایران پاسخی به این مسئله داده نشده است ولی در قانون فرانسه آمده كه اگر سهم الشركه یا سهام شركتی در دست یك نفر به علت انتقال یا ارث و غیره جمع شود ، این امر موجبات انحلال شركت را فراهم نمی آورد. ولی هر كسی می تواند انحلال شركت را از دادگاه بخواهد مگر آنكه شریك منحصر به فرد ظرف یكسال وضع خود را از لحاظ تعداد شركا با قانون تطبیق دهد.

شرایط ماهوی تشکیل شرکت با مسئولیت محدود

شرایط ماهوی تشکیل شرکت با مسئولیت محدود در نام شرکت و مدت آن

در نام شركت باید عبارت (مسئولیت محدود) قید شود در غیر این صورت ، شركت با مسئولیت محدود در مقابل اشخاص شركت تضامنی محسوب شده و تابع مقررات آن خواهد بود. ضمنا نام شركت نباید متضمن نام هیچ یك از شركا باشد ؛ حال اگر شریك نام خود را به دنبال اسم شركت قید نماید ، در مقابل اشخاص ثالث در حكم شریك ضامن در شركت تضامنی خواهد بود. در مورد مدت شركت در قانون تجارت ایران ذكری به عمل نیامده و معمولا شركا هنگام تشكیل شركت ، مدت آن را نامحدود قید می نمایند. ولی در حقوق فرانسه ، مدت شركت ٩٩ سال است و این مدت از تاریخ ثبت آغاز می گردد.