اگر قصد ثبت شرکت با مسئولیت محدود دارید ، پیشنهاد می دهیم در ادامه این مطلب با ما همراه باشید. در این مقاله از خصوصیات شرکت با مسئولیت محدود سخن می گوییم.

خصوصیات شرکت با مسئولیت محدود

شرح خصوصیات شرکت با مسئولیت محدود

تقسیم سرمایه در سهم الشركه

در شركتی با مسئولیت محدود برخلاف شركت های سهامی كه بحث از سهم است و سهامدار صحبت از شریك می باشد. سهم الشركه می تواند قسمتی از اموال غیرنقدی نیز باشد كه تقویم و تسلیم آن ضرورت دارد , ضمانت اجرای این سهم الشرکه ابطال شركت است.

تقسیم سرمایه به سهام ممنوع است

صدور ورقه سهام خاص شركت های سهامی عام و خاص است . از این رو در شركت با مسئولیت محدود اصدار سهام ممنوع می باشد.

محدود بودن مسئولیت شركا به حدود سهم الشركه

مسئولیت شركا به حدود سهم الشركه در قبال قروض و دیون شركت ، محدود است. به صراحت این ماده مسئولیت شركا محدود به سرمایه ای می باشد كه در شركت دارند.

عدم آزادی شریك در انتقال سهم الشركه خود

طبق ماده ١٠٢ ق.ت. شریک در انتقال سهم الشرکه ، از خود آزادی عمل ندارد.

ضمنا در شركت با مسئولیت محدود برخلاف شركت سهامی عام كه حداقل باید پنج نفر مدیر و در سهامی خاص حداقل باید ٣ نفر مدیر داشته باشند که شركت تشكیل می شود(مواد ٣ و ١٠٧(ل.ا.ق.ت) در شركتی که با مسئولیت محدود تشکیل شده است ، حداقل با دو نفر شركت تشكیل می شود . همچنین هیچ شرط خاصی برای این شركا ذكر نشده است. در مورد حداكثر اعضا ، قانونگذار ، هیچ گونه محدودیتی قائل نشده است.

خصوصیات شرکت با مسئولیت محدود در مورد امور تجارتی

در مورد (امور تجارتی) در ماده ٩٤ ق.ت. به نظر می رسد كه وقتی ما شركت های ماده ٢٠ ق.ت. را تجاری محسوب نمائیم اعمال آنها به تبع تاجر بودن شركت تجارتی محسوب می شود. ولو اینكه عمل تجارتی نباشد و این استثنای شركت های سهامی مندرج در ماده ٢ (ل.ا.ق.ت) قابل تسری به بقیه شركت های ماده ٢٠ نیز می باشد. ولی آنچه در تعرف شركت با مسئولیت محدود در ماده ٩٤ ق.ت آمده نیز می باشد ؛ منظور هدف تشكیل امورتجارتی است. بدین ترتیب شركت صرفا می تواند یكی از موارد ده گانه ماد ه٢ ق.ت. را موضوع فعالیت خود قرار دهد.

از تعریف ماده ٩٤ چنین استنباط می شود كه شركت که مسئولیت محدود دارد ، برای اعمال ذاتی تجاری تشکیل می شود. در حالی كه به استناد ماده ٢٠ ق.ت. و ماده ٣ قانون مذكور اعمال تبعی این نوع شركت نیز تجارتی است ؛ مگر آن که ثابت شود معامله مربوط به امورتجارتی او است ، نیز تجارتی می باشند بطور مثال اگر شرك با مسئولیت محدود كه به استناد ماده ٢٠ ق.ت. تاجر محسوب می شود برای حوائج تجارتی خود كامیون خریداری نماید طرف غیر تاجر او می تواند در صورت عدم پرداخت چك مربوط به معامله علیه او ، اعلام ورشكستگی نماید ولی بطور مثال میوه فروش چنین اختیاری ندارد.

انواع اعمال تجاری در خصوصیات شرکت با مسئولیت محدود

اعمال تجارتی دو نوع هستند:

  1. ماهوی و اصلی كه ذاتا این گونه اعمال تجارتی محسوب می شوند و درماده ٢ ق.ت. احصا شده اند.
  2. اعمال تجارتی تبعی هستند كه به تبع تاجر بودن شخصی تاجر تجارتی محسوب می شوند و در ماده ٣ ق.ت. احصا شده اند.

خصوصیات شرکت با مسئولیت محدود و عدم تقسیم سرمایه به قطعات سهام

سهام و سهامداران اختصاص به شركت سهامی دارد كه براساس ماده ٢٠ قانون تجارت مصوب ١٣١١ به شركت سهامی و شركت مختلط سهامی تقسیم شده است. ولی مواد ٢١ تا ٩٤ كه مربوط به شركت سهامی بود در سال ١٣٤٧ نسخ گردید و لایحه اصلاحی قانون تجارت جایگزین آن شد و در تعریف ماده ١ (ل.ا.ق.ت) اصطلاح (برای امور تجارتی) كه در ماده ٢٨ ق.ت. آمده بود حذف گردید و بدین وسیله قلمرو فعالیت شركت های سهامی گسترده تر شد و حتی در ماده ٣ (ل.ا.ق.ت) به صراحت هر گونه عمل غیرتجارتی را توسط شركت سهامی تجارتی محسوب می كند(حتی معامله غیر منقول ماده ٤ ق.ت) و بعد از تصویب لایحه اصلاح قانون تجارت اكثر بازرگانان و اشخاص معمولا فعالیت اقتصادی خود را در قالب شركت های سهامی انجام می دهند و سرمایه شركت به سهام تقسیم می شود و مسئولیت دارندگان سهام به میزان مبلغ اسمی و تا میزان سهمشان محدود می باشد كه با شركت با مسئولیت محدود در این موردتفاوت اساسی دارد.

خصوصیات شرکت با مسئولیت محدود

میزان مسئولیت درخصوصیات شرکت با مسئولیت محدود

در مسئولیت باید بین میزان مسئولیت شركا و مدیران تفكیك قائل شد میزان مسئولیت شركا محدود است به میزان سهم الشركه ای كه در سرمایه شركت دارند و جز سرمایه ای كه رد شركت دارند مسئولیت دیگری ندارند واگر شركت ورشكسته شود مسلما دیان قسمتی از طلب را از دست میدهند و اما باید متذكر شد كه برخلاف شركت های سهامی درشركت با مسئولیت محدود نمی توان مقداری از سرمایه را تعهد كرد بلكه به استناد ماده ٩٦ قانون مذكور نیز مقرر میدارد:(در شركت نامه باید صراحتا قید شده باشد كه سهم الشركه های غیرنقدی هر كدام به چه میزان تقویم شده است). و در ماده ٩٨ به تضامنی بودن مسئولیت شركا نسبت به قیمت كه در حین تشكیل شركت برای سهم الشركه های غیرنقدی معین شده درمقابل اشخاص ثالث تصریح شده است و مهمتر از موارد فوق ماده ١٠٠ قانون تجارت تصریح می كندكه:
(هر شركت با مسئولیت محدود كه بر خلاف مواد ٩٦ و ٩٧ تشكیل شده باشد باطل و از درجه اعتبار ساقط است. لیكن شركا در مقابل اشخاص ثالث حق استناد به این بطلان را ندارند.)

مسئولیت هیت نظارت در خصوصیات شرکت با مسئولیت محدود

ماده ١٠١ ق.ت. نیز هیئت نظارت را در صورت عدم انجام وظیفه مسئول می داند و به استناد ماده ٤٣٩ ق.ت. علیه شركای شركت با مسئولیت محدود بعد از ورشكستگی شركت نمی توان دعوای ورشكستگی مطرح نمود (با تنقیح مناط و وحدت ملاك از ماده مجبور به ازدیاد سهم الشركه خود كنند علاوه بر مسئولیت مدنی قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات در خصوص دسیسه و تقلب دركسب و تجارت مجازاتی جزایی پیش بینی نموده است و همچنین ماده ١١٥ ق.ت. مجازات كلاهبرداری را برای متخلفین احصا شده در آن ماده ذكر می كند می تواند شامل شركا و هم شامل مدیران باشد.

میزان مسئولیت مدیران شرکت در خصوصیات شرکت با مسئولیت محدود

میزان مسئولیت مدیران شركت مدیران شركت برای آنكه مسئولیت شخصی نداشته باشند باید در ذیل تعهدات را كه از طرف شركت امضا می نمایند سمت خود را تصریح نمایند و در صورتی كه شركت مهر داشته باشد مهر شركت را به امضای خود امضا نمایند دكتر ستوده تهرانی متعقدند علیرغم عدم تصریح در مورد مسئولیت مدیران در شركت با مسئولیت محدود جز مواد ١٠١ و ١١٥ ق.ت مدیر شركت در كلیه مواردی كه مرتكب تقصیر یا تخلفاتی داشته باشد مسئولیت حقوقی یا جزایی دارد و مانند میران شركت سهامی قابل تعقیب می باشد ایشان در ادامه می افزاید:
(در نتیجه سو استفاده ای كه مدیران شركت با مسئولیت محدود ممكن است به شركت مرتكب شوند عده ای قیده دارند كه مسئولیت مدیر شرك با مسئولیت محدود باید شدیدتر شود تا نتواند به نام شركت مرتكب سو استفاده هایی بشود و بعدا طلبكاران را به عنوان اینكه شخاص مسئول نمی باشند به شركتی كه دارایی كافی ندارد حواله دهد.
دكتر عرفانی نیز در این رابطه می گویند: (مدیر یا مدیران شركت با مسئولیت محدود به نمایندگی از طرف شركت وظایف خود را طبق قانون یا اساسنامه انجام میدهند و چون تاجر محسوب نمی شوند بنابراین علیه آنان در صورت توقف شركت ازادای دیون و قروضی كه به عهده دارند نمی توان اعلام ورشكستگی نمود بدیهی است كه این مورد یكی از نقایص قانون تجارت می باشد.