برای تقاضای ثبت اختراع نیازمند طی روند قانونی هستیم. به عنوان نمونه مدارک مورد نیاز ، بررسی تقاضا و غیره نمونه ای از این روند هستند. در صورتی که قصد دارید ، ثبت اختراع انجام دهید ، برای اطلاعات بیشتر به ادامه این مطلب از مطالب ثبت کوشا توجه فرمایید.

تقاضای ثبت اختراع

ثبت اختراع چیست؟

اختراع حاصل و ثمره تلاش فکری و تراوش ذهنی مخترع میباشد.  که در قالب یک محصول صنعتی یا فرایند صنعتی متبلور می گردد و اختراع در اینجا معادل واژه (INVENTION)  هستش. اما از اختراع در قوانین مختلف کشورها زمانی حمایت می گردد که این اختراعات طبق تشریفات خارجه آن کشور در موعد و زمان مقرر به ثبت برسد و شرایط استفاده از این حق ثبت آن در نزد مرجع ذیصلاح (اداره ثبت اختراعات) هستش و در اینجا حق اختراع معادل واژه (PATENT) است.

پس از تقاضای ثبت اختراع و ثبت و اعطاء حق اختراع به مالک و مخترع ، بر طبق قانون به دو شکل از نوآوری حمایت به عمل می آید:

1- حمایت ایجابی، یعنی اینکه به دارنده حق می دهد که از خلاقیت و تلاش ذهنی خود بهره شود.

2- حمایت سلبی، سایرین را مکلف می نماید که به این حقوق حاصل از آفرینشهای فکری احترام بگذارد و مانع از هرگونه حق نقص حق بدون اجازه مالک این حقوق گردد. فلذا مخترع حق انحصاری نسبت به ساخت، صادرات، واردات ، عرضه برای فروش، فروش و استفاده از فراورده و کالاهایی که مستقیما از طریق فرایند بدست می ایند را خواهد داشت.

مدارك لازم جهت تقاضای ثبت اختراع

وفق ماده ٢٢و ٢٣ آیین نامه اجرایی قانون ثبت علایم تجارتی و اختراعات متقاضی ثبت باید مدارك ذیل را تهیه نماید و به اداره مالیكت صنعتی اررائه دهد:

١- اظهارنامه اختراع ٣ نسخه

اظهارنامه اختراع به فرم مخصوص بوده و جزئ اوراق بهادار است، متقاضی باید از واحد فروش اوراق بهادار مستقر در اداره كل ثبت شركتها تهیه و مانند فرم نمونه به تكمیل و امضای آن اقدام کند.

٢- توصیف مشروح اختراع یا وسیله جدیدی كه بررسی آن تقاضا می شود ٣ نسخه باشد . اختراع مورد ادعای مخترع باید بطور كامل توضیح داده شود در شرح اختراع باید تمام جنبه های اختراع ادعایی بطور وضوح بیان شود توصیه می گردد در تهیه شرح توصیف اختراع از كاغذهای آ ٤ استفاده شود.

٣- نقشه های اختراع ٣ نسخه

برای تقاضای ثبت اختراع نقشه كامل اختراع باید با مركب و از روی مقیاس متری تهیه و ذیل نقشه ها توسط متقاضی یا وكیل او امضا و مهر شود وفق ماده ٢٧ آیین نامه اجرایی قانون ثبت علایم تجارتی و اختراعات نقشه ها و توصیف مشروح اختراع در روی كاغذی كه ٣٤ سانتی متر طول و ٢٢ سانتی متر عرض دارد باید رسم شود و همچنین برای انجام امر مذكور فقط از یك روی كاغذ استفاده گردد.

تقاضای ثبت اختراع

4- در صورتی كه تقاضانامه توسط وكیل متقاضی تسلیم اداره مالیكت صنعتی گردد اصل وكالت نامه یا رونوشت یا فتوكپی برابر اصل شده بایستی ضمیمه اظهارنامه شود.

٥- در صورتی كه تقاضای ثبت اختراع از طرف شركت ثبت شده بعمل بیایید  یك برگ روزنامه رسمی دال بر مدیریت شركت بایستی به ضمیمه مدارك تسلیم اداره مالكیت صنعتی گردد.

٦- فتوكپی شناسنامه مخترع یا مخترعین الزامی است.

٧- قبض رسید بانكی حق الثبت اظهارنامه تقاضای ثبت اختراع .

روش بررسی تقاضای ثبت اختراع

هر كدام از ٣ مورد مدارك خواسته شده (اظهارنامه یك برگ شرح و توصیف اختراع و برگ های آن شماره شده باشد یك سری نقشه اختراع در هر چند صفحه كه باشد یك سری ) را جداگانه منگنه کرد و به اداره مالكیت صنعتی ارائه گردد مسئول مربوط نسبت به بررسی اولیه مدارك اقدام و سپس دستور پرداخت حق الثبت اظهارنامه ثبت اختراع را صادر می کند وجه مذكور در شعبه بانك ملی مستقر در سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تودیع و رسید پرداخت بضمیمه مدارك تسلیم اداره مالكیت صنعتی میشود، اداره مذكور پس از دریافت اظهارنامه اختراع صحت تشریفات مقدماتی آن را مورد رسیدگی قرار میدهد و پس از وارد نمودن مشخصات مخترع و اختراع در دفتر اظهارنامه نسخه دوم آن را كه دارای همان مشخصات نسخه اصلی میباشد پس از امضا ممهور به مهر ساعتی كه دارای ساعت و تاریخ روز ماه سال وصول نموده و یك نسخه را تسلیم متقاضی می نماید  نسخه دیگر در سوابق اظهارنامه ها ضبط و نسخه سوم جهت بررسی به كارشناس ارجاع داده میشود.  كارشناس مربوطه نسبت به بررسی اختراع از جهت سابقه ثبت اقدام و در صورت ملاحظه عدم سابقه ثبت دستور پرداخت حق الثبت اختراع را صادر میکند و مخترع متقاضی یا وكیل او مبلغ معینه در بانك ملی مستقر در سازمان ثبت را تودیع و رسید مربوط را بهمراه یك برگ گواهی نامه ثبت اختراع كه از واحد فروش اوراق بهادار مستقر در اداره كل ثبت شركتها خریداری کرده است را  به همراه یك برگ فتوكپی از آن به اداره مالكیت صنعتی تحویل میدهد.  مراتب ثبت اختراع بصورت آگهی تهیه  میشود و جهت درج در روزنامه رسمی تحویل متقاضی یا وكیل او می شود  پس از درج در روزنامه رسمی یك نسخه از روزنامه به اداره ارائه و گواهی نامه ثبت اختراع توسط اداره مزبور كامل میشود و یك نسخه از توصیف و نقشه اختراع ضمیمه و قیطان كشی میشود و پس از امضای مدیر اداره كل ثبت شركتها و مالكیت صنعتی ممهور به مهر اداره تسلیم متقاضی یا وكیل قانونی او می شود.

تقاضای ثبت اختراع

در صورتی هنگام تقاضای ثبت اختراع ، نوآوری مورد تایید اداره مالكیت صنعتی قرار نگیرد اداره مزبور نسبت به رد اظهارنامه اختراع اقدام و رد اظهارنامه كتبا به متقاضی یا وكیل قانونی او ابلاغ می گردد متقاضی یا وكیل قانونی او می تواند ظرف  10 روز از تاریخ ابلاغ رد اظهارنامه نسبت به تقدیم دادخواست و شكایت از تصمیم اداره مالیكت صنعتی به مراجع ذیصلاح قضایی مستقر در تهران اقدام کند، چنانچه در مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ تصمیم اداره مالكیت صنعتی نسبت به تقدیم دادخواست اقدام نکند دیگر ادعایش در مراجع ذیصلاح قضایی مسموع نیست.