انتقال حقوق مکتسبه از ثبت اختراع دارای قوانین خاص خود است. وقتی اختراع مطابق با قوانین و مقررات خاص اداره مالکیت معنوی به ثبت برسد ، مالک اختراع یک ورقه به عنوان ورقه اختراع دریافت می کند که نشان دهنده مالکیت بهره برداری و معنوی اختراع برای آن فرد یا احتمالا گروه مورد نظر می باشد. حال در هر زمان ممکن است به هر دلیل تصمیم بر این شود که این ورقه به فرد حقیقی یا حقوقی دیگری واگذار گردد که در این صورت باید این بار هم با انجام شرایط قانونی این اتفاق رخ دهد ؛ بدین ترتیب جلوی بسیاری از مشکلات و سو استفاده ها گرفته شده و رفع می شوند. برای اطلاعات بیشتر در این مقاله با ثبت کوشا همراه باشید.

انتقال حقوق مکتسبه از ثبت اختراع

انتقال حقوق مکتسبه از ثبت اختراع چیست؟

انتقال حقوق مكتسبه از اختراع به دوصورت انتقال اختیاری و انتقال قهری است.

  • انتقال اختیاری 

هر شخصی كه اختراعش وفق مقررات قانونی در ایران ثبت شود و ورقه اختراع را دریافت کند ، می تواند با رعایت شرایط مقرر در قانون ، نسبت به انتقال عین یا منافع وی اجازه استفاده به دیگری را بدهد. ماده ٤٠ قانون ثبت علایم و اختراعات مقرر دارد هر گونه معامله راجع به ورقه اختراع باید به موجب سند رسمی باشد و در دفتر ثبت اختراع تحصیل نموده باشد. باید هر گونه نقل و انتقال یا اجازه استفاده از اختراع را به موجب سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی انجام داد و با ارائه سند رسمی به اداره مالیكت صنعتی تقاضای ثبت مفاد نقل و انتقال یا هرگونه واگذاری دیگر را در دفتر ثبت انجام گیرد.

  • انتقال قهری

در صورتی مالك ورقه اختراع فوت کند ، طبق قوانین انتقال حقوق مکتسبه از ثبت اختراع ، وراث متوفی نسبت به اخذ ورقه انحصار وراثت از مراجع ذیصلاح اقدام و سپس ورقه مزبور را به اداره مالكیت صنعتی ارائه بدهید تا نسبت به ثبت مفاد آن (براساس قانون ارث یا وصیت نامه متوفی ) در دفتر ثبت اختراع اقدام گردد.

حق رجوع به اسناد اختراعات ثبت شده

پس از ثبت اختراع بنام متقاضی و صدور ورقه آن ، آگهی اختراع ثبت شده در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران درج می شود و پس از آن هر كس می تواند به اداره مالیكت صنعتی مراجعه کند و كتبا درخواست ملاحظه اسناد ، اوراق و نقشه های مربوط به اختراع را داشته باشد. رئیس اداره مالكیت صنعتی ، ضمن دستور ثبت درخواست اجازه ملاحظه پرونده اختراع ثبت شده در حضور احدی از كاركنان اداره را صادر می کند و چنانچه متقاضی نیاز به كپی برابر اصل از اسناد و مدارك و نقشه اختراع را بکند باید كتبا تقاضا نموده و ضمن پرداخت حقوق دولتی متعلقه كپی درخواست شده توسط اداره تهیه و ضمن اخذ رسید به متقاضی تحویل می گردد .

ماده ٤٢ قانون ثبت علایم و اختراعات مقرر می دارد ، مراجعه به كلیه اسناد و اوراق مربوط به ثبت هر اختراع پس از صدرو ورقه اختراع آزاد است و هر كس می تواند از اسناد و اوراق مربوط به ورقه اختراع یا معلامت راجعه به آن با تادیه حقی كه به موجب نظامنامه معین خواهد شد ، سواد مصدق تحصیل كند.

انتقال حقوق مکتسبه از ثبت اختراع

الزام به ثبت تغییرات در اختراع ثبت شده

تغییرات در اختراع باید وفق مقررات با پرداخت حقوق دولتی در اداره مالیكت صنعتی به ثبت رسیده باشد و مراتب در روزنامه رسمی درج گردد. هر گونه تغییر یا اضافه یا تكمیلی در مدت اعتبار ورقه اختراعات باید با رعایت شرایط با تسلیم اظهارنامه همراه با توصیف مشروح و نقشه های اختراع باشد و ورقه اختراع تكمیلی صادر شود. ورقه اختراع تكمیلی تابع همان شرایط ، مقررات و اعتبار ورقه اختراع اصلی است.تغییرات مربوط به نام و نشانی و تابعیت مخترع نیز باید به ثبت برسد.

چنانچه تغییرات مربوط به اصل اختراع یا مالك یا نام و نشانی و تابعیت مخترع به ثبت نرسد ، این گونه تغییرات قابلیت استناد و ادعا را در مراجع و محاكم نخواهند داشت.

مزایای انتقال ورقه اختراع

همان گونه که توضیح داده شد ، نقل و انتقال ورقه سهام برای دارنده ورقه اختراع مزایایی را به همراه خواهد داشت که دلیل اصلی تلاش بسیاری از مخترعین برای اختراع جدید را توجیه می نماید. از عمده ترین مزایای انتقال ورقه اختراع می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • انتقال ورقه اختراع و انتقال حقوق مکتسبه از ثبت اختراع معمولا با استناد به یک توافقنامه انجام می گردد که در آن مبلغی به مخترع داده می شود که می تواند جواب گوی تمامی تلاش ها باشد و معمولا مبلغ قابل توجه و مناسبی می باشد. در این حالت مخترع یک مبلغ را دریافت و حق استفاده از اختراع یا مزایای آن را به دیگران انتقال می دهد.
  • حفظ حق اختراع گاها خیلی توجیه پذیر نیست ؛ به خصوص اگر این اختراع در زمینه ای باشد که هر روز در حال توسعه باشد ، می تواند خیلی زود کارایی خود را از دست بدهد ؛ بنابراین مزایای این اختراع از دست صاحب اختراع می رود. در نتیجه با این روش او مبلغی را دریافت کرده و این حق را واگذار می کند و بدین ترتیب با رعایت قوانین به سود خود می رسد.

انتقال حقوق مکتسبه از ثبت اختراع

  • معمولا مخترعین حقیقی از راه اختراعاتی که انجام می دهند ، تامین معاش می شود. ضمن اینکه بسیاری از اختراعات برای اینکه تجاری سازی گردند نیاز به سرمایه زیادی دارند که از عهده مخترعین حقیقی خارج است و با انتقال آن به شرکت های حقوقی نه تنها به کشور خود خدمت کرده اند ، بلکه مبلغی نیز دریافت می کند و خود نیز بهره مند می گردد ؛ همچنین به آن شرکت هم کمک می کند. ضمن اینکه انتقال ورقه اختراع می تواند با مشارکت در سود اتفاق افتد که آورده طولانی مدت برای فرد حقیقی به همراه دارد.