اقدامات قبل از تکمیل مدارک شرکت با مسئولیت محدود به شما در تکمیل مدارک ثبت شرکت با مسئولیت محدودکمک می کند. از این رو در ادامه این اقدامات را بررسی کرده و مهم ترین نکات را بیان می کنیم.

اقدامات قبل از تکمیل مدارک شرکت با مسئولیت محدود

10 عدد از مهم ترین اقدامات قبل از تکمیل مدارک شرکت با مسئولیت محدود

 1. دو نفر ، تعداد کمترین تعداد شرکا در ثبت شرکت با مسئولیت محدود است. ( م ٩٤ ق.ت)
 2. کمینه سرمایه ، یك میلیون ریال است. این مبلغ با توجه به رویه و حداقل مبلغ دریافت حق الثبت می باشد.
 3. بهتر است در نام شركت اسمی از شرکا قید نشود ؛ چرا که اگر یکی از شرکا ، نامشان در نام شرکت قید شود ، حكم شریك ضامن در شركت تضامنی را پیدا می کند. از این رو در بدو امر ، مسئول پرداخت كلیه قروض و تعهدات شركت می شود. ( م ٩٥ ق.ت)
 4. شركت با مسئولیت محدود هنگامی تشكیل می شود كه تمام سرمایه نقدی و سهم الشركه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد . همچنین مدیرعامل اقرار به دریافت كلیه سرمایه نقدی و سهم الشركه غیر نقدی کرده باشد. هر شركت كه برخلاف این ماده تشكیل شود ، باطل و از درجه اعتبار ساقط است. ( م ٩٦ق. ت )
 5. در شركت نامه باید به صراحت قید شده باشد كه سهم الشركه های غیر نقدی هركدام به چه میزان تقویم شده است. همچنین هر شركت كه برخلاف این ماده تشكیل شود باطل و از درجه اعتبار ساقط است. ( م ٩٧ ق .ت)
 6. كلیه شركا نسبت به قیمتی كه در حین تشكیل برای سهم الشركه های غیر نقدی معین شده است در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند. ( م ٩٨ ق.ت)
 7. سهم الشركه شركا نمی تواند به شكل اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از با اسم و بی اسم و غیره درآید و سهم الشركه را نمی توان منتقل به غیر نمود ؛ مگر با رضایت عده ای از شركا كه لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آنها بوده و اكثریت عددی نیز داشته باشند. ( م ١٠٢ ق.ت)
 8. انتقال سهم الشركه به موجب سند رسمی ، خواهد بود. ( م ١٠٣ ق. ت)
 9. شركت بوسیله یك یا چند نفر مدیر كه بصورت موظف یا غیر موظف از بین شركا یا از خارج ، برای مدت محدود یا نامحدود معین می شوند اداره می گردد. ( م ١٠٤ ق.ت)
 10. مدیران شركت ، كلیه اختیارات لازم را برای نمایندگی و اداره شركت خواهند داشت ؛ مگر اینكه در اساسنامه غیر این ترتیب تنظیم شده باشد. ( م ١٠٥ ق.ت)

4 عدد از مهم ترین اقدامات قبل از تکمیل مدارک شرکت با مسئولیت محدود

 1. تصمیمات راجع به شركت باید به اكثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود و اگر در دفعه اول این اكثریت حاصل نشد ، باید تمام شركا مجددا دعوت شوند و در این صورت تصمیم ها به اكثریت عددی شركا اتخاذ می شود. اگر چه اكثریت مزبور دارای نصف سرمایه نباشد اساسنامه شركت می تواند ترتیب دیگری برای حد نصاب مجامع مقرر دارد . ( م ١٠٦ ق.ت)
 2. هر یك از شركا به نسبت سهمی كه در شركت دارد در مجامع دارای رای خواهد بود اساسنامه شركت می تواند ترتیب دیگری مقرر نماید ( م ١٠٧ ق.ت)
 3. روابط شركا شركت تابع مقررات اساسنامه است و تقسیم سود به نسبت سرمایه شركا است اساسنامه شركت می تواند ترتیب دیگری برای تقسیم سود مقرر دارد ( م ١٠٨ ق.ت)
 4. در هر شركت با مسئولیت محدود كه تعداد شركا بیش از ١٢ نفر باشند باید دارای هیات نظار بوده و هیات نظار لااقل سالی یك مرتبه مجمع عمومی شركا را تشكیل دهد ( م ١٠٩ ق.ت)

اقدامات قبل از تکمیل مدارک شرکت با مسئولیت محدود

یادرآوری مهم قبل از تکمیل مدارک شرکت با مسئولیت محدود

هیات نظار از ٣ نفر تشکیل شده است كه از بین شركا برای مدت یك سال انتخاب می شوند و اعضای هیات نظار نبایستی عضو هیات مدیره شركت باشند.

وظایف هیات نظار

 • تحقیق نماید كه سرمایه نقدی شركت پرداخت شده و سهم الشركه غیر نقدی تقویم وتسلیم شده باشد .
 • در شركت نامه تقویم سهم الشركه غیر نقدی به صراحت ذكر شده باشد.
 • دعوت شركا برای مجمع عمومی فوق العاده .
 • اعضای هیات نظار از جهت اعمال اداری و نتایج حاصله از آن هیچ مسئولیتی ندارند لیكن هر یك از آنها در انجام ماموریت خود بر طبق قوانین معموله مملكتی مسئول اعمال و تقصیرات خود می باشند ( م ١٦٧ ق.ت)
 • اعضای هیات نظار دفاتر و صندوق و كلیه اسناد شركت را تحت تدقیق در آورده همه ساله گزارش به مجمع عمومی میدهند و هر گاه در تنظیم صورت دارایی بی ترتیبی و خبطهایی مشاهده نمایند موضوع را در گزارش مذكور ذكر نموده و اگر مخالفتی با پیشنهاد مدیر شركت در تقسیم منافع داشته باشند دلایل خود را بیان می كنند ( م ١٦٨ ق.ت)
 • تا ١٥ روز قبل از انعقاد مجمع عمومی هر صاحب سهمی می تواند ( خود یا نماینده او) در مركز اصلی شرت حاضر شده از صورت بیلان و صورت دارایی و گزارش هیات نظار اطلاع حاصل كند. ( م ١٧٠ ق.ت)

دیگر اقدامات قبل از تکمیل مدارک شرکت با مسئولیت محدود

 1. شركای شركت نمی توانند تابعیت شركت را تغییر دهند مگر به اتفاق آرا ( م ١١٠ ق.ت)
 2. اتخاذ تصمیم راجع به تغییرات اساسنامه باید با اكثریت عددی شركا كه لااقل سه ربع (سه چهارم) سرمایه را نیز دارا باشند به عمل آید اساسنامه شركت می تواند حد نصاب دیگری را مقرر دارد. (م ١١١ ق.ت)
 3. در هیچ مورد اكثریت شركا نمی توانند شریكی را مجبور به افزایش سهم الشركه خود در شركت نمایند. ( م ١١٢ ق.ت)
 4. سرمایه احتیاطی مجمع عمومی می تواند مقرر نماید درصدی از سود قابل تقسیم بعنوان سرمایه احتیاطی منظور گردد.

از یادرآوری مهم قبل از تکمیل مدارک شرکت با مسئولیت محدود ، منحل شدن شرکت !

شركت با مسئولیت محدود در موارد ذیل منحل می شود:

 • وقتی كه شركت مقصودی را كه برای آن تشكیل شده انجام داده یا انجام آن غیر ممكن شده است.
 • وقتی كه شركت برای مدت معینی تشكیل و مدت منقضی شده باشد.
 • در صورتی كه شركت ورشكست شود.
 • در صورت تصمیم عده ای از شركا سهم الشركه آنها بیش از نصف سرمایه شركت باشد.
 • در صورتی كه به واسطه ضررهای وارده نصف سرمایه شركت از بین رفته ویكی از شركا تقاضای انحلال كرده و محكمه دلایل او را موجه دیده و سایر شركا حاضر نباشند سهمی را كه در صورت انحلال به او تعلق می گیرد پرداخته و او را از شركت خارج نمایند.
 • در مورد فوت یكی از شركا اگر به موجب اساسنامه پیش بینی شده باشد. ( مواد ٩٣ و ١١٤ ق.ت)

اقدامات قبل از تکمیل مدارک شرکت با مسئولیت محدود

از یادرآوری مهم قبل از تکمیل مدارک شرکت با مسئولیت محدود ، معرفی کلاهبرداران

اشخاص ذیل كلاهبردار محسوب می شوند:

 • موسسین و مدیرانی كه برخلاف واقع پرداخت تمام سهم الشركه نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشركه غیر نقدی را در اوراق و اسنادی كه باید برای ثبت شركت بدهند اظهار كرده باشند.
 • كسانی كه به وسایل متقلبانه سهم الشركه غیر نقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم كرده باشند.
 • مدیرانی كه با وجود نبود صورت دارایی یا به استناد صورت دارایی مزور منافع موهومی را بین شركا تقسیم كنند.( م ١١٥ ق.ت)

ادامه دیگر اقدامات قبل از تکمیل مدارک شرکت با مسئولیت محدود

 1. ثبت كلیه شركت های مذكور (تضامنی – سهامی عام – با مسئولیت محدود –  سهامی خاص – تعاونی – نسبی – مختلط سهامی – مختلط غیر سهامی) در قانون تجارت الزامی است و تابع مقررات قانون ثبت شركت ها می باشد. (م ١٩٦ ق ت)
 2. در ظرف ماه اول تشكیل هر شركت خلاصه شركتنامه ها و منضمات آن طبق نظامنامه وزارت عدلیه اعلان خواهد شد . (م ١٩٦ ق ت)
 3. در هر زمانی كه تصمیماتی برای تغییر اساسنامه شركت یا تمدید مدت شركت زاید بر مدت مقرر یا انحلال شركت (حتی در مواردی كه انحلال به واسطه انقضای مدت شركت صورت می گیرد) و تعیین كیفیت تفریغ حساب یا تبدیل شركا یا خروج بعضی از آن ها از شركت یا تغییر اسم شركت اتخاذ شود مقررات مواد ١٩٥ (بند ٢١) و ١٩٧ ( بند ٢٢ ) لازم الرعایه است. (م ٢٠٠ ق ت)
 4. در هر گونه اسناد و اعلانات و صورت حساب ها و نشریات و غیره كه بطور خطی یا چاپی از طرف شركت های مذكور در این قانون به استثنای شركت های تعاونی صادر می شود ، سرمایه شركت نیز صریحا باید ذكر گردد و اگر تمام سرمایه پرداخته نشده ، قسمتی كه پرداخته شده نیز باید صریحا معین شود. در غیر این صورت شركت متخلف به جزای نقدی محكوم خواهد شد. (م ٢٠١ ق ت )
 5. در شركت های با مسئولیت محدود و شركت های سهامی و شركت های تعاونی امر تصفیه به عهده مدیران شركت است ؛ مگر آنكه اساسنامه یا اكثریت مجمع عمومی شركت ترتیب دیگری مقرر داشته باشند.( م ٢١٣ ق. ت)
 6. هر شركت تجارتی ایرانی مذكور در این قانون ( قانون تجارت) و هر شركت خارجی كه بر طبق قانون ثبت شركت ها مصوب خرداد ١٣١٠ مكلف به ثبت است باید در كلیه اسناد و صورت حسابها و اعلانات همچنین نشریات خطی یا چاپی خود در ایران تصریح نماید كه تحت چه نمره در ایران به ثبت رسیده در غیر این صورت محكوم به جزای نقدی خواهد شد( قسمتی از م ٢٢٠ ق.ت)
 7. در شركت با مسئولیت محدود انتخاب بازرس ، اختیاری است .
 8. در شركت با مسئولیت محدود ، انتخاب روزنامه برای درج آگهی های دعوت شركت اختیاری است.
 9. پس از تشكیل شركت با مسئولیت محدود ، حداكثر ظرف یك هفته از تاریخ ثبت نسبت به تهیه دفاتر قانونی ( دفتر روزنامه و كل ) و پلمپ آنها در اداره ثبت شركت ها اقدام نمایند.