افتراق و اشتراک شرکت سهامی خاص با مسئولیت محدود ، مانند هر امور ثبتی دیگری، به انجام مراحل اداری و ارائه مدارک نیازمند است در ادامه با مقاله ثبت کوشا همراه باشید تا اطلاعات جامعی را درباره آن کسب کنید.

افتراق و اشتراک شرکت با سهامی خاص با مسئولیت محدود

افتراق و اشتراک شرکت سهامی خاص با مسئولیت محدود

برای درک بهتر تفاوت ها و شباهت های بین شرکت با مسئولیت محدود با شرکت با سهامی خاص ، بهتر است ابتدا تعریف هر کدام از آن ها را جداگانه بررسی کنیم. از این رو در ادامه ا تعریف و وظیفه هر کدام از آن ها آشنا شوید.

شرکت سهامی خاص

در شرکت سهامی خاص ، سرمایه  به سهام های متعدد تقسیم می شود. سهامداران این شرکت با توجه به مقدار سهامشان در شرکت سهیم هستند. بنابراین مسئولست آن ها نسبت به سهام شان ، محدود است ؛ برای درک افتراق و اشتراک شرکت سهامی خاص با مسئولیت محدود بهتر است به این نکته توجه داشته باشید.

شرکت سهامی به دو نوع شرکت سهامی عام و سهامی خاص تشکیل می شود. بر اساس ماده ۲ اصلاحیه قانون تجارت شرکت سهامی خاص ، می تواند فعالیت تجاری خاصی نداشته باشد. بنابراین اگر شرکت سهامی خاص هیچ گونه فعالیتی تجاری انجام ندهد ، همچنان در رده انواع شرکت ها محسوب می شود. از این رو شرکت سهامی ، شرکت تجاری و بازرگانی است ؛ حتی اگر فعالیتی در زمینه بازرگانی انجام ندهد.

شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود ، بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی ایجاد می شود. در این نوع ثب شرکت ، هر یک از شرکا به میزان سرمایه ی خود ، مسئول قروض و تعهدات شرکت می باشند .

حداقل اعضای ثبت شرکت در مسئولیت محدود ، دو نفر هستند.
در صورتی که سرمایه اولیه شرکت از بین برود. یا شرکت برشکست شود ، شرکا موطف به پرداخت قروض خود هستند. به طور مثال اگر سرمایه اولیه هفتصد هزار تومان باشد ، شرکت  موظف به تامین همین میزان از طلب افراد است . در این نوع تاسیس شرکت ، طلب کاران نمی توانند طلب خود را از دیگر اموال شرکاء مطالبه کنند و در صورت ورشکستگی تنها سرمایه شرکاء از دست می رود.

اکنون که با تعریف هر یک از شرکت ها آشنا شدید ، بهتر می توانید افتراق و اشتراک شرکت سهامی خاص با مسئولیت محدود را درک کنید.

شرح افتراق و اشتراک شرکت سهامی خاص با مسئولیت محدود

 • مقایسه تعداد سهامداران

شرکت با مسئولیت های محدود تعداد شرکاء  باید حداقل 2 نفر و در شرکت سهامی خاص تعداد سهامداران  باید حداقل 3 نفر باشد.

 • مقابسه سرمایه اولیه

حداقل سرمایه برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود و سهامی خاص یک میلیون ریال می باشد.

در شرکت سهامی خاص حداقل % 35 سرمایه باید نقدا در یکی از شعب بانک ها تودیع (امانت گذاری) و گواهی مربوطه ارائه گردد.  همچنین  % 65 در تعهد سهامداران باشد در شرکتی با مسئولیت محدود باید کل سرمایه تحویل مدیر عامل شرکت شده و مدیر عامل اقرار به دریافت نماید و ارائه گواهی بانکی دال بر انجام این امر ضرورت  نمی باشد.

 • مقایسه انتخاب بازپرس

انتخاب بازرس اصلی و علی البدل درشرکت سهامی خاص اجباری می باشد ؛ ولی در شرکت با مسئولیت های محدود، اختیاری می باشد. در ادامه شرح افتراق و اشتراک شرکت سهامی خاص با مسئولیت محدود دیگر مقایسه های مهم را بررسی می کنیم.

 • مقایسه مدت زمان مدیریت

مدت مدیریت در شرکت سهامی خاص حداکثر دو سال است که قابل تمدید  می باشد و در مسئولیت محدود ، مدیران شرکت برای مدت نامحدود انتخاب می شوند و همچنین صاحب اختیار خواهند بود که مدتی برای مدیران در اساسنامه شرکت مقرر می شود.

 • مقایسه درج آگهی در روزنامه کثیر الانتشار

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار در شرکت سهامی خاص برای درج آگهی های دعوت شرکت در سهامی خاص الزامی است اما در مسئولیت محدود ، اختیاری می باشد.

 • مقایسه مجامع عمومی

شرایط احراز حد نصاب در مجامع عمومی درشرکت سهامی خاص سهل تر و در شرکت با مسئولیت های محدود با توجه به نوع شرکت مشکل تر است.

مجامع عمومی درشرکت سهامی خاص توسط هیئت رئیسه ای مرکب از یک نفر رئیس و دو نفر ناظر و یک نفر منشی که از بین سهامداران انتخاب می گردنند اداره  میشود . در شرکت با مسئولیت محدود مجامع عمومی شرکت توسط هیئت ناظر درصورتی خواهند بود که تعداد شرکا آن از 12 نفر بیشتر باشند.

 • مقایسه قوانین سرمایه

در شرکت سهامی خاص و مسئولیت محدود ، افزایش سرمایه اختیاری می باشد.

سرمایه در شرکت های مسئولیت محدود به سهام یا قطعات سهام تقسیم نمی گردد و شرکاء فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات است. برای آشنایی با موارد دیگر افتراق و اشتراک شرکت سهامی خاص با مسئولیت محدود به ادامه مقاله توجه فرمایید.

 • مقایسه قوانین مدیریت

مدیران در شرکت سهامی خاص الزاماً باید سهامدار بوده و یا تعداد سهام وثیقه مقرر در اساسنامه را تهیه و به صندوق شرکت بدهند. مدیران در شرکت هایی با مسئولیت محصور ، به صورت موظف یا غیر موظف از بین شرکاء یا از خارج انتخاب می شوند که انجام وظیفه خواهند کرد.

 • مقایسه تقسیم سود

تقسیم سود در شرکت سهامی خاص به نسبت تعداد سهام و در شرکت هایی با مسئولیت محصور به نسبت سرمایه شرکاء تقسیم خواهد شد و در شرکت با مسئولیت محدود می توانند در اساسنامه ترتیب دیگری برای تقسیم سود کنند.

 • مقایسه حق رای

حق رأی در شرکت سهامی خاص به تعداد سهام و در شرکت مسئولیت محدود به نسبت سرمایه انجام می گردد.

 • مقایسه تقویم

تقویم سهم الشرکه غیر نقدی در شرکت مسئولیت محدود توسط شرکاء صورت می گیرد شرکاء در این خصوص دارای مسئولیت  هستند. تقویم آورده غیر نقدی در شرکت سهامی خاص با کارشناسان رسمی دادگستری است. اما در ادامه افتراق و اشتراک شرکت سهامی خاص با مسئولیت محدود ، مدارک مورد نیاز را بررسی می کنیم.

 • مقایسه مدارک

مدارک تاسیس در شرکت سهامی خاص :

 1. دو برگ اظهار نامه
 2. دو جلد اساسنامه
 3. گواهی بانک دایر بر پرداخت 35% سرمایه تعهدی
 4. فتوکپی شناسنامه سهامداران و بازرسان
 5. صورت جلسات مجمع عمومی موسس و هیات مدیره

مدارک تاسیس در شرکت با مسئولیت محدود :

 1. دو برگ تقاضانامه
 2. دو برگ شرکت نامه
 3. دو جلد اساسنامه
 4. فتوکپی شناسنامه شرکا
 5. صورت جلسه مجمع عمومی موسس و هیات مدیره